Deelnemers voorwaarden

Deelname aan de Vondelparkloop is geheel op eigen risico!
Deelname aan de 1,5 km Kinderloop is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Deelname aan de 10 km Wedstrijdloop is uitsluitend voor leden van de Atletiekunie met een wedstrijdlicentie.
Deelname aan de 3,5 km, 6,8 km of 10 km Recreatieloop is voor iedereen toegankelijk (min. leeftijd 10 jaar).

Aansprakelijkheid

De organisatie van de Vondelparkloop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook opgelopen tijdens het evenement. Deelnemers worden dringend verzocht op de achterkant van hun startnummer naam, telefoonnummer voor geval van nood en eventueel medicijngebruik en mogelijke medische risicofactoren te vermelden. Ook indien u gebruik maakt van het startnummer van iemand anders, graag uw eigen gegevens op de achterzijde van het startnummer noteren.

Indien het evenement door overmacht geen doorgang kan vinden (bijvoorbeeld een beijzeld park) worden inschrijfgelden niet vergoed (omdat alle kosten dan reeds gemaakt zijn).

Inschrijving annuleren of wijzigen

Annulering van uw inschrijving is mogelijk t/m zondag 11 februari 2024. Wij verzoeken u in dat geval contact met ons op te nemen via wedstrijdatletiek@phanos.amsterdam. Na 11 februari 2024 kunt u niet meer annuleren en zullen alle kosten met betrekking tot inschrijfgeld en extra bestellingen in rekening worden gebracht.

Tot en met zondag 18 februari 2024 kunnen wij een startnummer omzetten naar een andere afstand. Wilt u uw startnummer overdragen aan een andere persoon?  Neem dan contact met ons op via wedstrijdatletiek@phanos.amsterdam.

Algemene voorwaarden en reglement loopevenementen atletiekvereniging Phanos

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door atletiekvereniging Phanos in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Vondelparkloop 18 februari 2024
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
d. Organisatoren: de rechtspersonen (in deze Atletiekvereniging Phanos en Running Holland Vereniging) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

2.1. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan of de machtiging is verleend en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4. Annulering is voor dit evenement mogelijk  t/m zondag 11 februari 2024. Na 11 februari 2024 kunt u niet meer annuleren en zullen alle kosten met betrekking tot inschrijfgeld en extra bestellingen in rekening worden gebracht.

2.5. De Organisatoren kunnen op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan Deelnemer plaatsvinden.
2.6. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatoren tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatoren ter zake van die schade uitkeert.
3.3. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisatoren adviseren de Deelnemer zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatoren voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is ter promotie van een van de evenementen van de Organisatoren.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatoren opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisatoren tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer betreffende het evenement, en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het gebruiken van deze persoonsgegevens om informatie over andere lopen of trainingen van de Organisatoren of van het loopcircuit waar het evenement deel van uitmaakt. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisatoren tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet. Ook kunnen zijn persoonsgegevens gebruikt worden voor informatie betreffende prijsuitreikingen van het Evenement of een circuit (Rondje Mokum) waar het Evenement deel van uitmaakt.

Artikel 6: Reglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Vondelparkloop, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.


line