Reglement Vondelparkloop

Artikel 1

De Vondelparkloop wordt georganiseerd door de Atletiekvereniging Phanos en Running Holland Vereniging.

Artikel 2

De Vondelparkloop wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 3

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 4

De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de weg- en crossatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 5

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 6

De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 7

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 8

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.

Artikel 9

Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 10

De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn.

Artikel 11

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld. De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn verstrekt door de Organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan.

Artikel 12

De Deelnemer is verplicht zijn naam en medische bijzonderheden op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

Artikel 13

De passage van de finish door de atleet is bepalend voor de uitslag van de wedstrijd (conform artikel 165 van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie).

Artikel 14

Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement of niet degene is die zich heeft ingeschreven. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven, indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het reglement heeft gehandeld.

Artikel 15

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien de Deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op heeft.

Artikel 16

Na de vertrek van de laatste startgroep is voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.

Artikel 17

De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.

Artikel 18

Het volgen van de wedstrijd en recreatieloop in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is uitsluitend mogelijk wanneer men in het bezit is van een ontheffingsvignet van de organisatie.

Artikel 19

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 20

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.


line